Zajęcia umuzykalniające

Uczestnicy Warsztatów mają możliwość z korzystania z zajęć umuzykalniających, na których uczą się poprawnego śpiewania znanych i popularnych piosenek, które chętnie później wykonywane są na imprezach integracyjnych, wycieczkach czy też popularnych w WTZ występach karaoke. Uczą się także podstaw rytmiki, podstaw gry na keyboardzie i instrumentach perkusyjnych.

W WTZ istnieje grupa wokalno – instrumentalna pod wymowną nazwą „Damy Radę”, która uświetnia swoimi występami różnego rodzaju imprezy w Warsztatach, środowisku lokalnym a także poza nim.

Uczestnicy mogą min. prezentować swoje umiejętności artystyczne na organizowanych przeglądach piosenki, festynach, imprezach integracyjnych, a także przeglądach kolęd i pastorałek, które również znajdują się w repertuarze grupy.

Uczestnicy grupy zajmują się także obsługą muzyczną imprez i zabaw warsztatowych – obsługują profesjonalny sprzęt nagłaśniający, przygotowują materiał muzyczny służący świetnej zabawie na dyskotekach. W programach komputerowych przygotowują także materiał do własnych występów artystycznych .

Zajęcia teatralno-taneczne

Do grupy teatralno-tanecznej należą osoby o dużej kreatywności. Początkowo mała grupa skupiająca się w większości na zajęciach teatralno- relaksacyjnych przerodziła się w zespół osób ściśle ze sobą współpracujących, a co najważniejsze uzupełniających się wzajemnie. Działalność zespołu polega na organizowaniu imprez, spektakli o różnego rodzaju wyrazie twórczości( pantomima, teatr plastyczny, elementy baletu czy tańca nowoczesnego)mających na celu zainspirowanie uczestników do rozwoju własnej osobowości, sprawności fizycznej, mentalnej i twórczego myślenia. Oprócz wyżej wymienionych form twórczości osoby uczestniczą w zajęciach z ruchu scenicznego, dykcji czy interpretacji, a także doskonalą zajęcia z rytmiki.

Biblioterapia

Opiera się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury. Literatura daje nam szansę oderwania się od szarej rzeczywistości. Pomaga zrozumieć nam siebie i innych. Może stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie i innym.

Zajęcia z biblioterapii przyczyniają się do wzbogacania naszej wyobraźni i rozszerzają zakres spostrzeżeń i pojęć. Dostarczają również bodźców do rozwoju emocjonalnego. Bywają często inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej, np. dyskusji, działalności plastycznej.

Prawidłowo przebiegający proces terapii książką ma na celu wykrywanie i diagnozowanie oraz stymulowanie potrzeb i uzdolnień a także możliwości kompensacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem nadrzędnym takiej terapii jest niesienie pomocy w odnalezieniu się w życiu codziennym.

Zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie zajęć w taki sposób, aby zainteresowany był w stanie zaakceptować swoją własną niepełnosprawność i aby nauczył się z nią prawidłowo funkcjonować.